Pleno sol.

Justicia-vermelha – Megaskepasma erythrochlamys